Ασθένειες, τραυματισμοί και βλάβες που προκαλούνται από την εργασία

Αποτροπή της επαναλαμβανόμενης βλάβης των άκρων που προκαλείται από την στάση κατά τη διάρκεια της εργασίας
2 Ιουνίου 2017
Διακρίνοντας την ‘υγεία και ασφάλεια’ από την ‘επαγγελματική υγεία’
2 Ιουνίου 2017
Show all

Ασθένειες, τραυματισμοί και βλάβες που προκαλούνται από την εργασία

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες έχουν καθήκον να φροντίζουν να διασφαλίζουν ότι είναι ασφαλείς και λειτουργούν με ασφαλείς πρακτικές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ώστε να είναι σε θέση να προλαμβάνουν ασθένειες και τραυματισμούς για τους ίδιους αλλά και για άλλους εργαζόμενους και να φροντίζουν για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τους χώρους εργασίας και τις βιομηχανίες.

Η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας έχει κατευθυντήριες γραμμές  βέλτιστης πρακτικής και πληροφορίες σχετικά με την προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Σκοπός της είναι η ενημερότητα σε ότι αφορά την υγεία στον εργασιακό χώρο, η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και η σημαντικότητα της συνεργασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας του προσωπικού στην εργασία.

Ένας υπάλληλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον εργοδότη του για οποιαδήποτε ασθένεια η τραυματισμό θεωρεί ότι πιθανόν να προκληθεί από την εργασία του. Έτσι ο εργοδότης, μπορεί στη συνέχεια να προβεί σε ‘αξιολόγηση επικινδυνότητας’ και ενδεχομένως, στην παρακολούθηση της υγείας, ώστε να προσδιορίσει τα κατάλληλα μέτρα που θα λάβει για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει κάποια αναπηρία, σύμφωνα με τον Νόμο Ισότητας, ο εργοδότης θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε εύλογες προσαρμογές για να τον υποστηρίξει στον εργασιακό χώρο.

Η απουσία από την εργασία εξ’ αιτίας ασθένειας, μπορεί να αποτελέσει σοβαρό θέμα για εργαζόμενους με παθήσεις για τις οποίες απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις και έρευνες. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ζητήσουν από τον εργοδότη, αντίγραφο των πολιτικών και διαδικασιών για την αναφορά απουσίας ασθενείας, ώστε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες και ότι λαμβάνουν το δικαίωμα για επίδομα ασθενείας.

Ο κανονισμός απαιτεί από τους εργοδότες και τους αυτοαπασχολούμενους να αναφέρουν περιπτώσεις διάγνωσης ασθενειών οι οποίες συνδέονται με έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, καθώς και σε βιολογικούς παράγοντες, μόλις ο υπεύθυνος λάβει τη διάγνωση.

Οι ασθένειες που θα πρέπει να αναφέρονται και οι σχετικοί κίνδυνοι συμπεριλαμβάνουν:

  • Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα: όταν η εργασία ενός ατόμου περιλαμβάνει τακτική χρήση κρουστικών εργαλείων ή εργαλείων δόνησης ή παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Κράμπες του χεριού ή του βραχίονα: όταν η εργασία ενός ατόμου περιλαμβάνει παρατεταμένες περιόδους επαναλαμβανόμενων κινήσεων των δακτύλων, χεριών ή βραχίονα
  • Επαγγελματική δερματίτιδα: όταν η εργασία ενός ατόμου περιλαμβάνει σημαντική ή συχνή έκθεση σε γνωστές ερεθιστικές ουσίες
  • Σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα: όταν η εργασία ενός ατόμου περιλαμβάνει συχνή χρήση κρουστικών εργαλείων ή εργαλείων δόνησης ή διαδικασίες που προκαλούν δονήσεις
  • Επαγγελματικό άσθμα: όταν η εργασία ενός ατόμου περιλαμβάνει σημαντική ή συχνή έκθεση σε ουσίες ερεθιστικές για το αναπνευστικό
  • Τενοντίτιδα ή τενοντοθυλακίτιδα: στο χέρι ή τον βραχίονα, όταν η εργασία ενός ατόμου είναι σωματικά απαιτητική και συνεπάγεται συχνές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Η λίστα αυτή, περιλαμβάνει επίσης ανοιχτά στοιχεία για όλες τις ενότητες που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες ασθένειες. Τα ανοιχτά στοιχεία, επιτρέπουν την αναγνώριση της επαγγελματικής προέλευσης των ασθενειών που δεν προσδιορίζονται στη λίστα, στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου οι οποίοι οφείλονται στις εργασιακές δραστηριότητες, και των διαταραχών ενός εργαζόμενου.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.