Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Προστασία της Σωματικής Ασφάλειας
18 Απριλίου 2017
Τεχνικός Ασφάλειας
2 Μαΐου 2017
Show all

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία πραγματοποιείται στις 28 Απριλίου 2017. Η ημερομηνία ανακηρύχτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό  Εργασίας με σκοπό να προαχθεί η πρόληψη εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία αποτελεί μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης “που έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει την διεθνή προσοχή στις αναδυόμενες τάσεις στο χώρο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς και στη μεγάλη σημασία των τραυματισμών, ασθενειών και θνησιμοτήτων παγκοσμίως, που σχετίζονται με την εργασία”.

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία αποτελεί μια διεπιστημονική περιοχή η οποία ασχολείται με την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων. Οι στόχοι των προγραμμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας συμπεριλαμβάνουν την προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.  Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία προστατεύει επίσης τους συνεργάτες, τα μέλη της οικογένειας, τους εργαζομένους, τους πελάτες και πολλούς ακόμη οι οποίοι πιθανών επηρεάζονται από το εργασιακό περιβάλλον.

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία μπορεί να είναι σημαντική για ηθικούς, νομικούς και οικονομικούς λόγους. Όλες οι οργανώσεις έχουν το καθήκον να φροντίζουν να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι και οποιοδήποτε άλλο άτομο που πιθανών επηρεάζεται από τις εταιρείες, θα παραμένουν ασφαλείς ανά πάσα στιγμή.  Οι ηθικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την προστασία της ζωής  και της υγείας των εργαζομένων. Οι νομικοί λόγοι για τις πρακτικές της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σχετίζονται με τις  προληπτικές, τιμωρητέες και αντισταθμιστικές επιπτώσεις των νόμων που προστατεύουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Αποτελεί μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που έχει ως στόχο την συγκέντρωση της διεθνής προσοχής στο μέγεθος του προβλήματος και στον τρόπο προώθησης και δημιουργίας μιας κουλτούρας ασφάλειας και υγείας με τον οποίο είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία.

Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για να σταματήσει τους θανάτους και τους τραυματισμούς στον εργασιακό χώρο. Ως κυβερνήσεις είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή της υποδομής –  των νόμων και υπηρεσιών – που είναι αναγκαίες ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν απασχολημένοι και ότι οι επιχειρήσεις ευδοκιμούν. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εθνικής πολιτικής και προγράμματος, καθώς και ενός συστήματος επιθεώρησης για την επιβολή συμμόρφωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Ως εργοδότες είμαστε υπεύθυνοι για την διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας. Ως εργαζόμενοι είμαστε υπεύθυνοι να εργαζόμαστε με ασφάλεια και να προστατεύουμε τους εαυτούς μας καθώς επίσης, να μην θέτουμε σε κίνδυνο άλλους, να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας καθώς και να συμμετέχουμε στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Το θέμα της εκστρατείας του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2017 – Βελτιστοποίηση της συλλογής και χρήσης δεδομένων της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας – επικεντρώνετε στην κρίσιμη ανάγκη των χωρών για την βελτίωση της ικανότητάς τους ώστε να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν αξιόπιστα δεδομένα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Η ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη που υιοθετήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και την διασφάλιση ευημερίας για όλους. Με αυτή την υιοθέτηση, η ικανότητα συλλογής και χρήσης αξιόπιστων στοιχείων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας έχει επίσης καταστεί απαραίτητη για τις χώρες ώστε να πραγματοποιούν την υποχρέωσή τους για την εφαρμογή και αναφορά σχετικά με τους τελικούς σκοπούς και στόχους της αειφόρου ανάπτυξης της ατζέντας του ’17.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.