Η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι και δική μας ευθύνη
28 Μαρτίου 2017
Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
28 Απριλίου 2017
Show all

Προστασία της Σωματικής Ασφάλειας

Ποιοί είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες;

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και στοιχεία που έχουν επίπτωση στις ψυχολογικές ανταποκρίσεις των εργαζομένων στην εργασία και τις συνθήκες εργασίας, που ενδεχομένως προκαλούν προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες συμπεριλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εργασία  (προθεσμίες, φόρτος εργασίας, μέθοδοι εργασίας) καθώς και το γενικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η εργασία (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων με τους διευθυντές και τους επόπτες εργασίας, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες, όπως και με τους πελάτες).

 

Τι είναι η προστασία της σωματικής ασφάλειας;

Η προστασία της σωματικής ασφάλειας προσδιορίζεται ως υπάρχουσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο η διοίκηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Τα κατάλληλα μέτρα συμπεριλαμβάνουν: πολιτικές για την προστασία της σωματικής ασφάλειας των εργαζομένων, εκπαίδευση σε πρωτόκολλα που αφορούν την ασφάλεια, άμεση και κατάλληλη ανταπόκριση σε ατυχήματα η καταστάσεις που αναγνωρίζονται ως επικίνδυνες καθώς και σαφή μέριμνα για τη σωματική ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Γιατί η προστασία της σωματικής ασφάλεια είναι σημαντική;

Οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται τον χώρο εργασίας ως έναν ασφαλή και προστατευμένο χώρο νιώθουν πιο ασφαλείς και εμπλέκονται περισσότερο στην εργασία. Έρευνες έχουν δείξει πως όταν οι εργαζόμενοι έχουν υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης και σιγουριάς στην προστασία της ασφάλειας που τους παρέχεται στην εργασία, βιώνουν χαμηλότερα ποσοστά ψυχολογικής δυσφορίας και προβλήματα ψυχικής υγείας. Το αίσθημα της προστασίας της σωματικής ασφάλειας ενισχύεται από: κατάλληλη εκπαίδευση όσον αφορά την σωματική προστασία, εμπιστοσύνη στο ότι ο εργοδότης ελαχιστοποιεί τους σωματικούς κινδύνους, εμπιστοσύνη ότι ο εργοδότης θα ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε περιστατικά ασφάλειας και η ευκαιρία να έχουν ουσιαστική συμβολή στις πολιτικές και πρακτικές στο χώρο εργασίας. Η προστασία της σωματικής ασφάλειας είναι επίσης ένα σημαντικό γεφύρωμα ανάμεσα στην παραδοσιακή Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια και το νέο τομέα της Ψυχολογικής Υγείας και Ασφάλειας. Αυτός ο παράγοντας είναι συνδεδεμένος στην ιδέα του “κλίματος ασφάλειας” : “η αντίληψη των εργαζομένων για την σπουδαιότητα της ασφάλειας και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εντός εργασιακού περιβάλλοντος”.

 

 

Το κλίμα ασφάλειας συμφωνεί με, και αποτελεί μέρος, της ευρύτερης κουλτούρας ή του κλίματος της οργάνωσης. Αντίστοιχα, ένα ψυχολογικά ασφαλές κλίμα είναι ένα όπου υπάρχει μια κοινή και διαρκή πίστη, καθώς και δέσμευση στην σπουδαιότητα της προώθησης και προστασίας της σωματικής και ψυχολογικής ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων, λαμβάνοντας δράση εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους. Περιλαμβάνει την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ γεγονότων στον εργασιακό χώρο και στο οργανωτικό περιβάλλον, την δέσμευση της διοίκησης και της ηγεσίας,  τις αντιλήψεις, σκέψεις και γνώση των εργαζομένων και τις ατομικές και οργανωτικές συμπεριφορές ή πρακτικές. Η κουλτούρα ασφάλειας είναι επομένως, δυναμική και φιλόδοξη και όχι πάγια.

 

Τι συμβαίνει όταν σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων δεν προστατεύεται;

Οι χώροι εργασίας οι οποίοι αποτυγχάνουν να προστατέψουν τη σωματική ακεραιότητα τείνουν να είναι πιο επικίνδυνοι. Επίσης, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται το χώρο εργασίας ως μέρος στο οποίο προστατεύεται η σωματική τους ακεραιότητα, νιώθουν λιγότερο ασφαλείς και συμμετέχουν λιγότερο και αυτό αυξάνει την ευπάθειά τους σε ψυχολογική δυσφορία και τα πιθανά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Έφη Τσιγάρα
Έφη Τσιγάρα
Υπεύθυνος Onlinen Marketing

Comments are closed.