Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996. Είναι δε υποχρεωτική για όλους τους εργασιακούς χώρους, που απασχολείται ανθρώπινο δυναμικό.

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, ως δυναμική ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο πληροφοριακό μέσο, στο σχεδιασμό και την οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης στο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας του εργοδότη και των εργαζομένων.

Είναι ουσιαστικά το προϊόν μιας συνεχούς διαδικασίας, που εμπεριέχει το σύνολο όλων των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης των επεμβάσεων για την προστασία και πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων σε σχέση με την προσαρμογή της τεχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις.

Τα πληροφοριακά στοιχεία της Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, θα ήταν ακατάλληλα για τον προγραμματισμό των διαδικασιών πρόληψης, εάν αυτή λειτουργούσε μόνο σαν ένα μέσο αποθήκευσης τεχνικών πληροφοριών.

Εκτιμώντας τα παραπάνω η ΕΞ.Υ.Π.Π. HOME CARE A.E. έχει αναβαθμίσει τη Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε ένα εργαλείο Επισήμανσης και Ελέγχου των ενδεχόμενων επαγγελματικών κινδύνων με στόχο την οριστική απαλοιφή τους.