Στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας βάσει του Ν.1568/85 περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών.
Ειδικότερα ο Τεχνικός ασφαλείας βάσει του Ν.1568/85 :

 1. Συμβουλεύει σε θέματα :
  1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
  2. Εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών,
  3. Προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,
  4. Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας,
  5. Διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας,
  6. Οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 2. Ελέγχει την ασφάλεια :
  1. Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους.
  2. Των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους
 3. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων.
 4. Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
 5. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση :
  1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
  4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 6. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:
  1. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
  2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  3. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρηση, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.
  4. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
 7. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 8. Ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλει να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. HOME CARE A.E. διαθέτει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό που ορίζεται από το Π.Δ. 17/96 και που είναι απαραίτητος στον Τεχνικό Ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών στην πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων, όπως:

 • Λουξόμετρο (Μέτρηση Φωτός)
 • Θερμοϋγρασιόμετρο
 • Ηχόμετρο (Ανάλυση Θορύβων)
 • Μετρητή Ακτινοβολίας
 • Αναλυτές αερίων
 • Μετρητές σκόνης